مدار آمپلیفایر تمام ترانزیستوری 20 وات

مدار آمپلیفایر تمام ترانزیستوری 20 وات

سيگنال ورودي از طريق خازن C1 و مقاومت R3 به بيس Tr1 اعمال ميشود ، آرايش مدار تقويت كننده بصورت پوش پول قرينه ميباشد ، بنابر اين نياز به دو خروجي از قسمت تقويت اوليه داريم .
پس از يك مرحله تقويت از كلكتور ترانزيستور دو خروجي گرفته ميشود ، يك قسمت از خروجي از طريق ديودهاي D2,3,4 به بيس Tr2 ميرود و مسير ديگر خروجي به بيس Tr3 منتقل ميشود ، در اين حالت آرايش ، كه به آن كلاس B گفته ميشود ، تمام سيگنال ورودي تقويت ميشود و زمانيكه سيگنال منفي باشد ترانزيستور Tr2 كار ميكند و زمانيكه سيگنال مثبت باشد ترانزيستور Tr3 فعال است ، بنابر اين هميشه يك ترانزيستور فعال است و ترانزيستور ديگر خاموش .
پس از اينكه يك مرحله ديگر توسط ترانزيستور هاي درايور Tr2 ,3 سيگنال تقويت شد ، جهت تقويت نهائي به ترانزيستورهاي Tr4,5 اعمال ميشود . يك مدار فيد بك از خروجي توسط R9 به ورودي داده شده كه از طريق آن ضريب تقويت را ميتوان كنترل كرد .
ولتاژ تغذیه مدار 12 ولت است

خرید کیت مدار آمپلیفایر تمام ترانزیستوری 20 وات مدل 1295 از فروشگاه کانون الکترونیک

نویسنده: مدیرسایت