مدار استراق سمع حساس

مدار استراق سمع

بوسیله این مدار می توانید صداهای ضعیف را از اطراف دریافت کرده و توسط گوشی یا هدفون بشنوید . توسط پتانسیومترها می توانید حساسیت مدار و قدرت خروجی مدار را کنترل کنید . پتانسیومتر P1 حساسیت میکروفن را تنظیم می کند و پتانسیومتر P2 قدرت خروجی را تغییر می دهد. ولتاژ تغذیه مدار 3 ولت می باشد و مصرف بسیار کمی دارد .

نویسنده: مدیرسایت